PSİKOLOJİK TESTLER

PSİKOLOJİK TESTLER

Psikolojik test uygulamaları, bireylerin potansiyellerini, yeteneklerini, yeterlilik ve yetersizliklerini, becerilerini, performanslarını, tutumlarını, güdülerini, eğilimlerini, savunmalarını, kişilik özelliklerini ve sorun alanlarını saptamaya ve gelecekte ilgili davranışlarını yordamaya olanak sağlayan sistemli bir yaklaşım biçimidir.

Rorschach

Rorschach testi kişinin ruhsal işleyiş biçimini ortaya çıkarmak, kişilik dinamiklerine ve sorun alanlarına ilişkin değerlendirme yapmak amacıyla kullanılan projektif bir testtir. Genelleme ve kategorize etmekten ziyade bireyin eşsizliğini ve zenginliğini görmek amacına hizmet eder.

Bireylerin ruhsal yapılarını değerlendirip içinde bulundukları psikolojik durumu anlayabilmek için sadece bilinçteki materyaller yeterli olmamaktadır. Bilinçdışı süreçlerin, çatışmaların ve savunmaların kişinin bilinçli davranışları, duygulanımları ve düşünce yapıları üzerinde önemli etkileri mevcuttur. Bu nedenle bireylerin ruhsal yapılarını anlayabilme çabamızda bilinçdışı süreçlerin etkisinin de değerlendirilmesi önemli yer tutmaktadır. Kişinin kendi farkındalık alanı içinde olmayan çatışmaları, görünürde yaşadığı güçlüklerin temelini oluşturabileceğinden bu çatışmaların ve bunlara karşı geliştirilen savunmaların anlaşılması bireyin ruhsal işleyiş biçimini ve bireysel süreçlerini değerlendirilmede gözden kaçırılmaması gereken alanlardır.

Rorschach testi bir anlamda bilinçdışının derinliklerine bakabilmeyi sağlamaktadır. Kişinin içsel çatışmalarına ışık tutmakla kalmayıp kullandığı savunma düzeneklerini, savunmaların işlevsellik düzeylerini, bu bağlamda bireyin sorun alanlarını yani ortaya koyduğu semptomatolojiyi değerlendirme imkanı sunmaktadır.

Ergenlik döneminde kişinin ruhsal yapılanmasının ne yönde seyrettiği ile ilgili bilgi vermesi açısından ilerde ortaya çıkması muhtemel psikapatolojik tabloyu yordamayı mümkün kılmaktadır.

Rorschach testi, ruhsal işleyiş biçimi, çatışmalar ve savunmalarla ilgili ayrıntılı değerlendirmeyi sağladığından  psikoterapotik süreçte üzerinde çalışılması gereken alanların anlaşılması bakımından psikoterapi sürecini hızlandıran bir rol de üstlenebilmektedir.

Uygulama Süresi       : Yaklaşık 40 dakika.

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

MMPI, kişilik özelliklerini, kişinin tutumlarını, sorun alanlarını ve nevrotik – psikotik eğilimleri değerlendiren objektif bir kişilik testidir.

MMPI bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Testin geçerlik skalaları, kişinin test alma tutumlarını değerlendirmeyi amaçlar ve testin geçerlik derecesiyle ilgili bilgi sağlar. Test 3 geçerlik, 10 klinik skalada ölçüm yapmaktadır. Klinik skalalar; hipokondriazis, depresyon, histeri, psikopatik sapma, maskulinite-feminite, paranoya, psikasteni, şizofreni, hipomani ve sosyal içedönüklük alt-testleridir. Ancak her bir alt testin birbirinden ayrı etiyolojik ya da prognostik özelliği ölçmesi beklenmemektedir. Bu nedenle testin değerlendirilmesi, yorumlanması ve raporlanması aşamaları eğitimli ve deneyimli klinik psikologlarca yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Uygulama Süresi       : Yaklaşık 90 – 120 dakika.

WAIS III – Weschler Yetişkinler İçin Zeka Ölçeği

Zekayı çoklu faktör modeline göre değerlendiren 14 alt skaladan oluşan bir testtir. Kişinin entelektüel işlevlerinin güçlü ve zayıf yönlerini ayırt edebilmeyi sağlar.  Sözel ve performans alt kategorilerine ayrılmış olup sözel bölüm; kelime bilgisi, benzerlikler, aritmetik, sayı dizileri, bilgi dağarcığı, benzerlikler, ardışıklık, performans bölüm ise; resim tamamlama, basamaklar, küplerle desen, matrix, resim düzenleme, sembol arama ve parça birleştirme alt testlerinden oluşmaktadır.

Uygulama Süresi:      Yaklaşık 90-120 dakika.

Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir